Fremtidens almene boliger i Seest

Ny bebyggelse i Seest

I forslaget til ny bebyggelse i Seest, har vi lagt vægt på en række elementer som erfaringen viser at have stor betydning for, at de nære rammer om menneskers liv fungerer godt i relationen mellem landskab, bygninger og mennesker. Det nye består måske primært i forståelsen herfor  - omsat i disponering og udformning af helhed og detalje. 

Vi har sat følgende mål for den konkrete opgave:

- at skabe helhed i den nye bebyggelse og sammenhæng til de eksisterende boligområder gennem en samlet landskabsplan

- at give plads til variation i de kommende etaper gennem en robust og uformel hoveddisponering

- at skabe attraktive og lettilgængelige fælles uderum omkring de daglige bevægelsesmønstre

- at udforme en attraktiv bebyggelse, lyse fleksible og oplevelsesrige boliger

- at den tekniske bæredygtighed integreres i arkitekturen – ikke omvendt

I de eksisterende parcelhusområder i Seest, er landskab og friarealer opdelt i private parceller og uden egentlig helhed og de enkelte boliger er opført standard på baggrund af en ensartet og generel programmering.Vi med dette forslag at kunne demonstrere, at der kan skabes langt større boligmæssige kvaliteter i en bevist og varieret programmering, disponering og designindsats. 

Helhedsplan

Hovedgrebet i forslagets helhedsplan er at etablere et samlet landskabsforløb, en park af skov og mose, som gennem terrænregulering og beplantning definerer en række lysninger som rammen om 4-5 mindre bebyggelsesenheder, hvoraf de 35 almene boliger udgør 1. etape. 

De fælles friarealer binder bebyggelserne sammen med de omkringliggende eksisterende boligområder og formidler en fælles overgang til det åbne land mod vest.

Planens uformelle anslag giver mulighed for fortsat udvikling og forskellighed i de kommende etaper - både i bebyggelsesplan og bygninger.

Bebyggelse 1.etape

Den 1. etape omfatter 35 boliger og disponeres som 8 længehuse omkring uformelle, udfordrende og aktive fælles uderum med forskellig indretning og karakter. 
Adgang til de enkelte boliger fra adgangsvej og P-arealer er samlet i 2 stiforløb mellem husene, hvorved der skabes et naturligt dagligt fællesskab mellem bebyggelsens beboere. I forlængelse heraf, indrettes disse haverum med fælles faciliteter - udekøkken, legeplads skure m.m. 

De enkelte længehuse udformes i 2 etager og varieres i disponering, indretning og facadeudformning gennem sammensætning af lejlighedstyper, vindues- og karnap elementer.

Boligerne

Alle boliger disponeres og indrettes åbent og fleksibelt i 2 etager omkring et dobbelthøjt trappeforløb. Køkken og fællesrum ligger i stueetagen med udgang til haverum og fælles faciliteter, mens soverum indrettes på de øvre etager. Højtsiddende vinduer trækker dagslys dybt ind i husene. Boligerne kan tilpasses de enkelte beboeres egne behov gennem valg af komplettering – skillevægge, døre og fast inventar.

Bæredygtighed

Særligt kan fremhæves :
- bebyggelsens integration i landskab og omkringliggende boligområde
- boligernes og udearealernes miljømæssige kvaliteter
- energioptimeret byggeteknik i konstruktioner og materialer
- intelligent styring af belysning, varmeinstallationer m.m.

Landskabsplanen

Vi foreslår at området terrænreguleres og beplantes med udgangspunkt i de oprindelige kotering og kendte plantearter fra området, således at der skabes en ny landskabelig helhed.
Det er vores vurdering, at de tilfældige aftryk fra tidligere industribebyggelse ikke udgør nogen egen landskabelig kvalitet og giver uhensigtsmæssige bindinger for fremtidig disponering af bebyggelse. Det bør overvejes om §3 beskyttelsen kan ophæves mod at der etableres nye naturtype-områder baseret på egnstypiske landskabstræk og plantearter. Se alternative disponeringsplaner. Landskabsplanen bør igangsættes samlet som en rekreativ byggemodning, således at området kan indgå som et rekreativt aktiv både for nye og eksisterende boligområder.

Kotering og beplantning

Området koteres med udgangspunkt i den oprindelige landskabsform og således at der skabes en varieret samlet naturpark sammensat af mose og skovelementer. Der etableres en ny træ- og bundbeplantning baseret på de egnstypiske sorter omkring den planlagte fordelingsvej og således at der defineres 5-6 storparceller, som efterfølgende kan disponeres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. 

Adgang og parkering

Adgang til området sker fra Overbyvej og fordelingsvejen udlægges som en sløjfe hvorfra der kan føjes stikveje til de enkelte storparceller.Parkeringsarealer og nære kørselsarealer udføres i videst muligt omfang med grøn belægning som f. eks. græsarmering, således at områdets landskabskarakter sikres.

Bebyggelse

Bebyggelse af de enkelte storparceller kan tage udgangspunkt i principperne i 1. etape, som vist på helhedsplanen, men den robuste landskabsplan giver også mulighed for, at de enkelte etaper kan disponeres og udformes forskelligt – både i tæthed, struktur og materialevalg. 

Herved gives fleksibilitet og mulighed for fortsat udvikling og variation i området – indenfor en helhed.Overordnede principper kan fastlægges i en samlet lokalplan.

 

 

PROJEKTTEAM Karlsson arkitekter, Cenergia

BYGHERRE Ministeriet for by, bolig og Landdistrikt-MBBL

LOKALITET Seest, Danmark

PROGRAM 1.etape på 35 boliger, med varierende boligtyper, parkerings faciliteter & haverum. Samt bebyggelsesplan med en kapacitet på ca.200 boliger, på i alt ca. 20.000 etagemeter.

AREAL 1.etape ca.1500 m²

STATUS Konkurrence, 2013